Дейност

Сервизна поддръжка, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения с повишена опасност, парни и
водогрейни котли, съоръжения под налягане

ДАРК 2002 осъществява сервизно поддържане, ремонтиране и преустройство на следните съоръжения:

 • Товароподемни кранове
 • Бордови кранове
 • Товароподемни колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове
 • Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове
 • Багери, предназначени за работа с кука
 • Грайфер или електромагнит
 • Товарозахващащи приспособления
 • Подвижни работни площадки
 • Парни и водогрейни котли
 • Съоръжения под налягане

Услугите се предлагат еднократно и абонаментно на всички ползватели или собственици на съоръжения чрез включване на договори.

Дружеството е вписано в официалния регистър на Държавната агенция за метрология и технически надзор /ДАМТН/ с регистрационни номера С662 от 21.11.2012г. и С681 от 15.04.2013г.

ДАРК 2002 ЕООД е лицензирана по международната система за управление на качеството ISO 9001, по ISO 14001 – Система за управление на околната среда и по OHSAS 18001- Система за управление на здравето и безопасността при работа.

ДАРК 2002 ЕООД е специализирана за извършване на одит в лаборатории за изпитване и/или калибриране съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и БДС EN ISO 19011:2011

 

ДАРК 2002 ЕООД извършва следните услуги по допълнително обезпечаване на контрол:

I.Дебелометрия

1.Изготвяне на протокол включващ:

 • чертежи на конструкциите;
 • анализ на измерените дебелини;
 • средностатистическа оценка на предварително зададените проектни дебелини.

 

II.Ултразвукова дефектоскопия

1.Измерване с ултразвуков дефектоскоп;

2.Протокол с всички резултати от изпитванията, включващ:

 • Чертеж на конструкциите;
 • Дефектоскопска диаграма;
 • Изчислителна част;
 • Оценка на остатъчен ресурс;
 • Анализ на открити несъвършенства в стоманените конструкции.

 

III.Геодезически измервания

1.Надлъжни профили за релсови пътища (наземни):

2.Напречни профили за релсови пътища (наземни)

3.Извършване на площна нивелация

4.Направа на нивелачни снимки на подкранови релсови пътища:

5.Направа на тахиметрична снимка на терен

6.Трасировъчни работи:

 

IV.Измервания на импеданс на контура фаза-защитен проводник

V.Измервания на подкранови пътища и изготвяне на нивелачни снимки

VI.Изработка на паспорти и техническа документация на кранови съоръжения.

VII.Диагностициране на проблеми в хидрвлични системи

VIII.Замерване показатели на хидравлични системи и тестове

 

ДАРК 2002 ЕООД разполага с висококвалифициран инженерен екип за задоволяване нуждите на клиентите и бърза реакция при възникнали проблеми по използваните от тях съоръжения.

Поддръжката, ремонтът и преустройството се извършват съгласно най-актуалните стандарти и норми, прилагат се всички необходими мерки за безопасност и се влагат качествени материали при спазване изискванията на проектната документация и действащите нормативи.