Рекултивация

На обекта се извършва техническа рекултивация чрез използване на специализиран булдозер. В съответствие с предвиденото ползване на терена обектът се подравнява (нивелира) и се оформя в окончателния му вид .

По желание на възложителя на обекта може да се извърши и биологична рекултивация: добавяне в почвата на подобрители и озеленяване на терена  чрез тревна, храстова и дървесна растителност, характерна за съответния район, като се отчитат санитарно-защитни свойства на територията, декоративните й  качества и устойчивост.