Подготовка и безопасност

Най-значими етапи свързани с подготвителните дейности са изготвянето на планове за безопасност и здраве, както и противопожарна и аварийна безопасност. Безопасността е на първо място. Съгласно с нормативните изисквания ДАРК 2002 осигурява във възможно най-висока степен безопасността и здравето на заетите лица в различните дейности на фирмата като прилага мерки спрямо спецификата на дейността. С цел определяне с достатъчна точност на средствата за контрол, гарантиращи сигурността и здравето на участниците в разрушителния процес и на случайните минувачи в района на обекта, отделните работни етапи предварително се планират. Определят се характерните особености на сградата, подлежаща на разрушаване и разположението и състоянието на съседните сгради и елементи на градската среда, които евентуално могат да бъдат засегнати от процеса на разрушаване. Прави се обследване на сградата, като се анализира в детайли носещата конструкция, оценява се общото й състояние и локалните рискове от непредвидено срутване. Преглежда се проектната документация, обезопасяват се и се прекъсват водоснабдителните, електрическите и газоснабдителните мрежи в сградата, изготвят се съответните планове за работа.