Политики

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА,  ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

“Д.А.Р.К. 2002“ ЕООД, София, се ръководи от мисията да осигурява на своите клиенти продукти и услуги с високо качество, които да задоволяват  техните потребности от качествени, и безопасни машини и съоръжения, от сигурно, екологосъобразно и безопасно извършване на разрушителни и земекопни строителни дейности. Дружеството се стреми към непрестанен растеж като изгражда взаимноизгодно сътрудничество с бизнес-партньори, насърчава и  подкрепя професионалното развитие на своите сътрудници.

Нашата мисия определя последователното осъществяване на определената дейност на предприятието чрез конкретизирането на същинските  му цели.

Качеството за нашето предприятие е сумата от всички изисквания и критерии, с които нашите клиенти определят своята удовлетвореност от нас, нашите услуги и продукти.

Всички процеси в нашето предприятие последователно са ориентирани към качество, опазване на околната среда, безопасността и здравето при работа. Основание за това са:

 • невъзможността за достъп и успех в условията на пазарна икономика без наличието на интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и  безопасността при работа,
 • възможността за осъществяване на отделните производствени  процеси с оглед на адаптирането към изискванията на пазари и клиентите, оптимизирането на разходите и подобряването на качеството, опазването на околната среда и здравето на персонала,
 • създаването на условия за съпричастност и ангажиране на всеки сътрудник за качествена и безопасна работа, утвърждаване и просперитет на предприятието,
 • уважението и коректното отношение към клиентите,
 • спазването на приложимите нормативни и други изисквания и собственото ангажиране за
  • опазващо околната среда закупуване, производство и обслужване със сигурни и безопасни машини, съоръжения и материали,
  • предотвратяване на инциденти и злополуки чрез активно вземане на мерки,
  • предпазване на сътрудниците от увреждане на здравето им,
  • екологосъобразно отстраняване на отпадъците,
  • информиране,
  • производствен контрол на строителните продукти,
 • измеримостта и достоверността на опазването на околната среда, безопасността и здравето при работа чрез
  • интегрирането им в организацията и процесите на предприятието,
  • откритата комуникация на всички равнища,
  • кооперативното сътрудничество с държавната и общинската администрация,
  • диалога с населението
  • активното и съзнателно участие на сътрудниците при осъществяването на тази политика, опазването на природата, собственото  здраве и това на другите, както и в повишаването на квалификацията си.
 • изискванията към външни организации,  работещи на обектите на нашето предприятие за спазване нормите за опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа,
 • разбирането, че качеството, опазването на околната среда, безопасността и здравето при работа са
  • инвестиция в бъдещето на предприятието и
  • принос за опазването на природата и живота.

Следвайки нашата философия ние си поставяме и други цели:

 • да заемем на строителния пазар като признати специалисти стабилна позиция като сигурни, качествени, екологични и безопасни доставчици и изпълнители,
 • да постигнем голяма задоволеност на клиентите чрез трайно възпроизводимо качество, спазване на сроковете и сигурност,
 • да се стремим към  постоянно подобрение на процесите,
 • да гарантираме пълната прозрачност и проследимост на процесите и продуктите,
 • да изграждаме система за развитие на творческата активност от откриване на грешките към предотвратяването им,
 • да управляваме процесите и ръководим персонала целевоориентирано и да оценяваме и преглеждаме изпълнението на целите веднъж годишно.
 • да намаляваме разхода на енергия и материали,
 • да предотвратяваме замърсявания и намаляваме обема на отпадъците,
 • да гарантираме безопасна работа на персонала и съоръженията,
 • да гарантираме ефикасността и удовлетворяването на изискванията на системата, както и нейното непрекъснато подобряване.
Светослав Михайлов
Собственик